19 Temmuz 2024 Cuma

SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI..

 

 

GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 469 Ada 47 nolu 13.935,31m2 yüzölçümlü arsa vasıflı parselin, Bitlis İli Güroymak İlçesi, Şirintepe Mahallesi, sınırları ekli vaziyet planında belirtilen arsa üzerinde, 12 (on iki) ayda, belediyemizce uygun görülecek 5000 m² kapalı alan nihai projesi yüklenici firma tarafından hazırlanacak olan tekstil fabrikası yapımı (atölye) için teklif verecek olan firmalarca ihale sonucunda; 3 yıl kira ödemeksizin, sözleşme tarihi olan ilk yıl tahmini kira bedeli olan 11.000,00 TL’nin üzerine ve müteakip yıllarda yapılacak artış, teklif edilen bedelin üzerine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen üretici fiyat endeksindeki (TÜFE) üzerinden yıllık ortalama baz alınarak her yıl (kira alınmayan 3 yıl dahil) güncellenecek bedel üzerinden kira alınması ve işletme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki bütün yapılar sağlam ve kullanılabilir vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devretmesi şartıyla taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılmasıdır.

 

 

S.No

 

Mahalle

 

Ada

 

Parsel

 

Niteliği

 

Yüzölçümü m²

 

Birim

Fiyatı TL

 

Muhammen Bedel  (KDV Dâhil) TL

 

Geçici Teminat TL

 

İhale Tarihi ve Saati

 

1

 

Şirintepe

 

469

 

47

 

Sınırlı Ayni Hak Tesisinin Kiralanması

 

13.935,31

 

11.000,00 (aylık)

 

3.960.000,00

( 30 yıllık)

 

118.800,00

 

08.04.2022-10:30

 

2-İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden bedelsiz görülür,  3.000,00 TL bedel ile teminin edilir.

3-İhale 08/04/2022 Cuma günü, saat 10:30’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye girecek kişilerin ihale gününden evvel muhammen bedelinin Sınırlı Ayni Hak Tesisinin Kiralanması % 3 olan geçici teminatlarını Ziraat Bankasına yatırıp teminat dekontunu ihale gününden evvel ibraz etmeleri şarttır.

5- İhaleye girecek kişilerin aşağıda yazılı belgeleri sunmaları gerekmektedir.

a) Kanuni ikametgâhına ait belge, tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Varsa Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya üyesi olduğu mesleki kuruluşundan verilen üyelik belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Ortak girişim olması halinde ortak girişim belgesi,

e) Noter tasdikli imza örnekleri ve son 1 ay içerisinde alınmış Sabıka Kaydı

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimse için verilen vekâletname ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza örneği,

g) Yer görme belgesi,  (vaziyet planı)

h) Geçici teminat belgesi,

i) 2886 sayılı kanunun (2990 sayılı kanunla değişik şekli) 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı kapsayanlar ihaleye girse ve üzerinde ihale kalsa dahi ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kati teminatı gelir kaydedilir.

J) Belediyemizden borcu yoktur belgesini almaları   

k) İstekli ihale ilanı itibarı ile bünyesinde, en az aktif olarak 150 kişi çalıştırdığını gösteren SGK dökümü ile ihale başvuru dosyasında sunacaktır.

l) Sözleşme tarihinden soraki 3 yılın sonunda 500 kişi istihdam edeceğine dair noter tasdikli taahhütname

m) Tüm ihalelere katılmakatan yasaklı olmadığına dair belge

6- İhale teklif şartları ve  ayrıntılar idari şarrtnamede belirtilmiştir.                                                                                                                                                                                 

7- İhale uhdesinde kalacak kişi (firma) 5 (beş) gün içerisinde ihale bedelinin, % 10’nu kati teminat olarak yatırılması gerekmektedir.

8- İhale uhdesinde kalacak kişilerin ihale bedelinin nakden yatırılması gerekmektedir. Mahsuplaşma kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Belirtilen süre içerisinde kiralama bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve geçici teminatlar kuruma gelir olarak kaydedilecektir.

10- İhale Komisyonu haddi layık görülmedikçe ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- İhaleden dolayı Tahakkuk edecek vergi, resim ve her türlü harç alıcıya aittir.

12- Son Müracaat tarihi, 07/04/2022 saat 17.00 kadardır.

13- Bu şartnamenin veya yapılacak sözleşmenin hüküm ve takibinden doğabilecek ihtilaflar GÜROYMAK MAHKEMELERİ’nde çözümlenir.

14- İş bu şartname (14) maddeden ibaret olarak hazırlanmıştır.      

                                                                                                                                                                                        

Ramazan CANKALOĞLU 

Kaymakam

      Belediye Başkan V.     

                                                                 

                                                            

 

E-Belediye / Online İşlemler
E-Belediye / Online İşlemler
Üye Girişi
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı