19 Mayıs 2024

27/05/2022 iHALE iLANI..

 

1- Mülkiyeti Kurumumuza ait; ekonomik ömürlerini tamamlamış olmaları sebebiyle tamirleri ekonomik olmadıklarından çalıştırılmalarında randıman alınamayan aşağıda ve Plakaları, Cinsi, Markası, Modeli ve Şasi numaraları belirtilen muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı 2 (iki) adet aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

Sıra No

Plakası

Cinsi

Markası

Modeli

Şasi Numarası

Muhammen Bedel TL

 

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

1

13 AP 719

KAMYON

FATİH  (İtfaiye)

1994

1002018

110.000,00

22.000,00

03/06/2022: 10.00

2

13 GB 05

GREYDER

CATERPİLER (120 G)

1984

87V07051

350.000,00

70.000,00

03/06/2022: 10.30

2-İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz görülür ve 500,00 TL Bedelle ile teminin edilir.
3-İhale 03/06/2022 Cuma günü, saat 10.00 ile 11:00 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye girecek kişilerin ihale gününden evvel muhammen bedelinin % 20’ si olan geçici teminatlarını Ziraat Bankasına yatırıp teminat dekontunu ihale gününden evvel ibraz etmeleri şarttır.
5- İhaleye girecek kişilerin aşağıda yazılı belgeleri sunmaları gerekmektedir.
a) Kanuni ikametgâhına ait belge, tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Varsa Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya üyesi olduğu mesleki kuruluşundan verilen üyelik belgesi,
c) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişim belgesi,
e) Noter tasdikli imza örnekleri,
f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimse için verilen vekâletname ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza örneği,
g) Geçici teminat belgesi,
h) 2886 sayılı kanunun (2990 sayılı kanunla değişik şekli) 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı kapsayanlar ihaleye girse ve üzerinde ihale kalsa dahi ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kati teminatı gelir kaydedilir.
i) Belediyemizden borcu yoktur belgesini almaları
6- İhale uhdesinde kalacak kişi 5 gün içerisinde ihale bedelinin, % 6’ sı kati teminat, 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamının, yatırılmaması halinde teminatlar irat kaydedilecektir.
7- İhale bedelinin tamamının yatırılmasına müteakip araç devir işlemleri yapılacaktır.
8- İhale uhdesinde kalacak kişilerin ihale bedelinin nakden yatırılması gerekmektedir. Mahsuplaşma kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9-Belirtilen süre içerisinde satış bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve geçici teminatı belediyeye gelir olarak kaydedilecektir.
10-Araç satış bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.
11- İhale Komisyonu haddi layık görülmedikçe ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- İhaleden dolayı Tahakkuk edecek vergi, resim ve her türlü harç alıcıya aittir.
13- Son Müracaat tarihi, İhale tarih ve saatine kadardır
14-İhale ile ilgili araçlar ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Güroymak Belediyesi Garaj sahasında görülebilir.
15- Bu şartnamenin veya yapılacak sözleşmenin hüküm ve takibinden doğabilecek ihtilaflar GÜROYMAK MAHKEMELERİ’nde çözümlenir.
16- İş bu şartname (16) maddeden ibaret olarak hazırlanmış olup, taraflarca imza edilmiştir.

 

E-Belediye / Online İşlemler
E-Belediye / Online İşlemler
Üye Girişi
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı